387.87

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

a Minikonyha Kft. weboldalát érintő adatkezelésről

A Minikonyha Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Őrház utca 6.; Cg.: 13-09-167573; a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint a honlapját látogatókat, a regisztrálókat, a hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: Érintett, Igénylő, Felhasználó, Ön) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A www.mini-konyha.hu oldalon elérhető honlap a Minikonyha Kft. saját honlapjainak minősül, amelyeken információkat tesz közzé az általa forgalmazott Thermomix™ termékekről.

Az Érintett a honlap használatával egyidejűleg elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
(a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltakat, ezért kérjük, hogy a honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. A Minikonyha Kft. a Tájékoztató hatályos változatát a honlapján teszi közzé. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A Minikonyha Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosítása (Infotv.);
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

 1. FOGALMAK
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • honlap: www.mini-konyha.hu
 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Minikonyha Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2045 Törökbálint, Őrház u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-167573  

Ügyvezető neve: Valter Zoltán

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23309609-2-13      

Elektronikus levélcím: info@mini-konyha.hu
Telefonszám/Fax: +36 23/332-490,491      

Mobil telefonszám: +06-20-464-9994

 

A továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”.

 

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

 

 1. AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

 

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felel. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALPAJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA

 

 1. A Honlap látogatóinak adatai
 • A kezelt személyes adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének látogatáskori IP címe, azonosítószám.
 • Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az érintettek köre: a honlapra látogatók.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a honlap megtekintésétől számított max. 60 nap.
 1. Regisztráció a Weboldalon
 • A kezelt személyes adatok köre: a regisztráló neve, e-mail címe (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), jelszó, telefonszám, a regisztráció dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe, utolsó belépés időpontja; kapcsolattartó neve és telefonszáma.
 • Az adatkezelés céljai: az Érintett azonosítása, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás, technikai művelet végrehajtása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az érintettek köre: a Honlapon regisztrált valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Érintett törlési kérelmének beérkezését követő maximum 10 munkanap. Az Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

 

Az vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is („Vásárlás vendégként”).

 

 1. Online vásárlással kapcsolatos adatkezelés
 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), címzett neve, címe, címzett telefonszáma, címzett email címe, utalás esetén bankszámlaszám, a vásárláskori időpontja, a vásárláskori IP cím.
 • Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, termékek rendelésének teljesítése és kiszállítása, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, vásárlással, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 • Az érintettek köre: valamennyi vásárló Felhasználó.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.
  A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő belső munkatársai kezelhetik.

 

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az elektronikus úton kötött szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

Az Adatkezelő központi irodájában helyszíni vásárlás esetén lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is.

 

 1. Időpontfoglalás

Lehetőség van időpont foglalásra az Adatkezelő által forgalmazott termékek az igénylő otthonában történő bemutatása céljából. Az Érintett az időpont foglalási űrlapon adja meg a személyes adatait.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, város, e-mail cím, telefonszám, illetve a „megjegyzés” rovatban megadott szöveg.
 • Az adatkezelés célja: az időpont foglalás teljesítése; az igénylő azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, technikai műveletek végrehajtása.      
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az Érintettek köre: valamennyi időpontot foglaló érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatok a cél teljesülését követően törlésre kerülnek, amennyiben az igénylő nem ad külön hozzájárulást más adatkezelési célok teljesítésére.

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk az időpont foglalási igényét teljesíteni.

 

 1. Ajánlatkérés

Ajánlatkérésre az Adatkezelő által kínált Thermomix™ termékekre (és egyéb kiegészítőkre) vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett az adott ajánlatkérési űrlapon adja meg a személyes adatait.  

 • A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a beküldés dátuma, az ajánlatkérés szövege, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok, az Érintett számítógépének IP címe, az Érintett azonosítása.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról történő egyeztetés érdekében.      
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az érintettek köre: valamennyi ajánlatkérő Érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Érintett törlési kérelméig tart. Az Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Ebben az esetben az Adatkezelő további ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk ajánlatkérését teljesíteni.

 

 1. Megrendelőlapon felvett adatok kezelése
 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), címzett neve, címe, címzett telefonszáma, címzett e-mail címe, utalás esetén bankszámlaszám, aláírás; kapcsolattartó neve.
 • Az adatkezelés céljai: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, termékek rendelésének teljesítése és kiszállítása, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, vásárlással, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, követelések érvényesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
 • Az érintettek köre: megrendelők.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.
  A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő belső munkatársai kezelhetik.

 

Tájékoztatjuk, hogy 

 • nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 1. Tanácsadónak jelentkezés

Az Adatkezelő lehetőséget kínál Thermomix™ termékekkel kapcsolatos tanácsadónak történő jelentkezési kérelem benyújtására a Honlapon. Ennek során az Érintett az űrlapon adja meg a személyes adatait. 

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a beküldés dátuma, megjegyzés rovatban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok, az Érintett számítógépének IP címe.
 • Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról történő egyeztetés érdekében.      
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az érintettek köre: valamennyi tanácsadónak jelentkező Érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Érintett törlési kérelméig tart. Az Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Ebben az esetben az Adatkezelő további ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk jelentkezését teljesíteni.

 

 1. Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal, főzőklubra történő jelentkezés

 

Amennyiben termékekeink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, valamint az „Ügyfélszolgálat” vagy „Információk” menüpontok alatt található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

 

 1. Cofidis hitelközvetítéssel kapcsolatos adatkezelések

A Minikonyha Kft. lehetővé teszi, hogy bizonyos termékek vételárát ne egy összegben kelljen kifizetni, hanem a Cofidis áruhitel szolgáltatásának segítségével részletekben. Ebben az esetben a Minikonyha Kft. közvetítőként jár el és csak a kölcsönszerződés továbbításáig kezeli a hitellel kapcsolatos személyes adatokat, amennyiben a szaküzletben történik a hiteligénylés. Hitel igénybevételére mind online mind pedig szaküzleteinkben lehetőség van.

A fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás A hiteligénylésről teljeskörű tájékoztatás az alábbi linken található:  https://www.cofidis.hu/aruhitel

 1. Telefonszámok felhasználása

Az Adatkezelő az általa kezelt telefonszámokat jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel.

 

A telefonszámok kezelése elsősorban a kapcsolattartást, jótállással kapcsolatos kommunikációt, adategyeztetési célokat szolgálja.

 

Termékekre való figyelemfelhívásra akkor kerül sor, ha Ön egyértelmű, megerősítő cselekedettel, szóbeli nyilatkozattal kifejezett hozzájárulását adja a telefonszáma ilyen célú kezeléséhez.

 

Marketing célú SMS üzenet küldésére akkor kerül sor, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja az ilyen célú adatkezeléshez a telefonszámának megadásakor.

 

 1. Kutatási tevékenység során megadott adatok marketing célú adatkezelése

A kutatási célból (kérdőíves alapon) gyűjtött adatokat a statisztika elkészítésén kívül az Adatkezelő marketing célú adatkezelésre akkor használja fel, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja az ilyen célú adatkezeléshez is.

 1. Adásvételi szerződés teljesítése során megadott adatok marketing célú adatkezelése

Az adásvételi szerződés teljesítése során megadott adatokat az Adatkezelő marketing és jelen Tájékoztatóban meghatározott egyéb célú adatkezelésre akkor használja fel, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja az ilyen célú adatkezelés(ek)hez is oly módon, hogy az adásvételi szerződésen bejelöli az erre vonatkozó négyzete(ke)t.

 1. Közösségi oldalak

 

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és

„kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

 

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.https://www.facebook.com/policy;https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 1. HÍRLEVÉL

A honlapon az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra. Az Érintett ezáltal előzetesen és kifejezetten – jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy elektronikus levelet kapjon és így nyomon követheti az Adatkezelő tevékenységét érintő aktuális információkat, ajánlatokat.  

A személyes adatok kitöltésével a felhasználó beleegyezik, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisának része legyen és engedélyt ad arra, hogy az Adatkezelő marketingtevékenységéhez kapcsolódó információkat (ajánlatok, akciók, reklámüzenetek, kommunikációs és termékismertetők) küldjön a megadott e-mail címre. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről és hozzájárulását visszavonhatja. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

 • A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 • Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése, technikai művelet végrehajtása.
 • Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot, ajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az Adatkezelő a leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. 
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján és a Grt. § (5) bekezdése.

 

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

 1. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 
Az Adatkezelő, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie.
 • Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
 • Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a honlap technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 1. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók részükre az Adatkezelő által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Rendszergazda szolgáltatás, tárhely-szolgáltatás

 1. Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: RACKFOREST Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.   

Web: https://rackforest.com

 1. Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: fejlesztések, ellenőrzések, hibajavítások; a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, tárhely-szolgáltatás.

Hírlevél küldő szolgáltatás

 1. Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: SalesAutopilot

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33.

Web: https://www.salesautopilot.hu

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a hírlevél feliratkozók személyes adatainak gyűjtése, rögzítése, tárolása, korlátozása, törlése, megsemmisítése.

Szállítás

 1. Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Web: www.gls-group.eu

Számlázás

 1. Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Taylorsoft Magyarország Kft. (Zeusz ASP rendszer)

Székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.

Web: www.billcity.hu

Pénzügyi szolgáltató

 1. Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Cofidis Magyarországi Fióktelepe 

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.

Web: www.cofidis.hu

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére átadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható Az Adatkezelőrendszerében. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja az Adatkezelő szolgáltatását.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelőaz érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a)  az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat. Az Adatkezelő a biztonsági mentések eljárásrendjéről kérésre tájékoztatást ad.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintettet panaszt nyújthat be a 10. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat elérhetőségei valamelyikén:

Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Őrház u. 6.

Email: info@mini-konyha.hu

Telefon: 06-23-332-490,-491

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-(1)-391-1400

Fax: +36-(1)-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető IDE KATTINTVA. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. június 20. napján lép hatályba.